Op het gebruik van deze website en de daarop of op andere wijze aangeboden diensten/producten dan wel mondelinge of schriftelijke deelname aan onze collectieven/diensten/producten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van deze website. Door gebruik te maken van deze website en/of collectieven/diensten/producten aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Mocht u niet met deze algemene voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van deze website en de daarop aangeboden diensten en diensten.

1. ALGEMEEN

1.1 Bewust Collectief bemiddelt bij diverse aanbieders van diensten.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Wederpartij”; de (potentiële) afnemer van diensten via deze website.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Bewust Collectief, alsmede op de eventueel tussen Bewust Collectief en de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) en/of ontstane rechtsverhoudingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst of rechtshandeling tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Product specifieke voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

1.5 Voorwaarden van Wederpartij zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Bewust Collectief overeenstemming is bereikt.

1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bewust Collectief en Wederpartij in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. UITINGEN

2.1 Alhoewel Bewust Collectief de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van uitingen, waaronder begrepen prijsvergelijkingen, prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Bewust Collectief en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.2 De door Bewust Collectief in uitingen aangegeven prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor de in de aanbieding genoemde prestaties of leveringsomvang.

2.3 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s (tenzij anders aangegeven). Per aanbieding wordt expliciet aangegeven of deze inclusief of exclusief BTW en andere heffingen is, welke van overheidswege worden opgelegd.

3. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Een door Bewust Collectief aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Bewust Collectief zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.

3.2 Bewust Collectief is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Deelnemer en leverancier die mogelijk voortkomt uit de Collectieve inkoop.

3.3 Bewust Collectief is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemer tenzij deze schade door Bewust Collectief opzettelijk dan wel door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.

3.4 Bewust Collectief is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van en/of veroorzaakt door de leverancier.

3.5 Bewust Collectief is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de systemen van Bewust Collectief kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan Bewust Collectief noch onderbreking van de toegang tot haar systemen wegens onderhoud, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

4. OVERMACHT EN / OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

4.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Bewust Collectief niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Bewust Collectief door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

 · bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;

 · vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Bewust Collectief;

 · transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Bewust Collectief toe of van Bewust Collectief naar de Wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.

4.2 Bewust Collectief heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

4.3 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Bewust Collectief opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5. DIVERSEN

5.1 Indien door Bewust Collectief gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen latengelden op grond van het feit dat Bewust Collectief deze voorwaarden soepel toepast.

5.2 Bewust Collectief is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Wederpartij gebruik te maken van derden.

5.3 Bewust Collectief doet er alles aan om zo zorgvuldig en correct mogelijk te werken. Mocht er toch wat misgaan, dan handelt Bewust Collectief klachten af volgens de procedure zoals beschreven op haar website www.bewustcollectief.nl

6. TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLENREGELING

6.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bewust Collectief is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Bewust Collectief en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Op verzoek worden onze “Algemene Voorwaarden” digitaal of fysiek per post naar u verzonden. Neem hiervoor contact met ons op. Onze contactgegevens staan op www.bewustcollectief.nl